Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I.

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I.

Οι Εφτά θεμελιώθεις μονάδες

1 m : είναι η απόσταση που διανύει το φως στη διάρκεια 1/299.792.458 του δευτερολέπτου.

1 kg : είναι η μάζα του πρότυπου κυλίνδρου πλατίνας – ιριδίου που φυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στις Σέβρες της Γαλλίας (Εικ.1).

1 s : είναι η χρονική διάρκεια κατά την οποία συμβαίνουν 9.192.631.770 ενεργειακές μεταβολές στο άτομο του καισίου 133.

1 A : είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει δύο ευθύγραμμους και παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση 1 m μεταξύ τους και ασκεί ο ένας στον άλλο δύναμη 2 x 10-7 N ανά μέτρο μήκους.

1 K : είναι το 1/273,16 της θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του νερού (συνύπαρξη πάγου, υγρού νερού και ατμών).

1 cd : είναι η φωτεινή ένταση μίας επιφάνειας μέλανος σώματος, εμβαδού 6 x 10-5 m2, που βρίσκεται σε θερμοκρασία 1.769 oC και σε πίεση 101.325 N/m2.

1 mol (γραμμομόριο) : είναι η ποσότητα υλικού που περιέχει 6,023 x 1023 μόρια.

Ακριβές αντίγραφο του διεθνούς πρωτότυπου χιλιόγραμμου
Εικόνα 1. Ακριβές αντίγραφο του διεθνούς πρωτότυπου χιλιόγραμμου. Αυτό το αντίγραφο φυλάσσεται στο Μέριλαντ, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Σταθμών και Τεχνολογίας, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υποπολλαπλάσια και Πολλαπλάσια Μονάδων

Υποπολλαπλάσια Πολλαπλάσια
Ονομασία Σύμβολο Δύναμη του 10 Ονομασία Σύμβολο Δύναμη του 10
deci d 10-1 deka da 101
centi c 10-2 hecto h 102
milli m 10-3 kilo k 103
micro μ 10-6 Mega M 106
nano n 10-9 Giga G 109
pico p 10-12 Tera T 1012
femto f 10-15 Peta P 1015
atto a 10-18 Exa E 1018

Μετατροπές Υποπολλαπλάσιων και Πολλαπλάσιων Μονάδων

Κάποιες φορές το μέτρο ενός φυσικού μεγέθους μπορεί να δίνεται σε κάποιο υποπολλαπλάσιο ή πολλαπλάσιο της μονάδας μέτρησής του και μπορεί να χρειάζεται να μετατραπεί σε άλλο υποπολλαπλάσιο ή πολλαπλάσιο της μονάδας μέτρησής του.

Για παράδειγμα, το μήκος μίας σελίδας Α4 δίνεται ότι είναι 29,7 cm και χρειάζεται να μετατραπεί σε mm. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να εργαστούμε ως εξής.

Αντικαθιστούμε το c με τη δύναμη του 10 που του αντιστοιχεί, δηλαδή 10-2.
Πολλαπλασιάζουμε και ταυτόχρονα διαιρούμε με τη δύναμη του δέκα που αντιστοιχεί στο m, δηλαδή 10-3.
Το 10-3 που βρίσκεται στον αριθμητή το αντικαθιστούμε με το σύμβολό του, δηλαδή το m.
Με τις δυνάμεις του 10 που απομένουν κάνουμε πράξεις.

29,7 cm=29,7×102 m=29,7×102×103103 m=29,7×102103 mm=29,7×10(2(3)) mm=29,7×101 mm=297 mm

Σε άλλο παράδειγμα, το μήκος μίας σελίδας Α4 δίνεται ότι είναι 297 mm και χρειάζεται να μετατραπεί σε cm. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να εργαστούμε ως εξής.

297 mm = 297×103 m = 297×103×102102 m = 297×103102 cm = 297×10(3(2)) cm =297×101 cm = 29710 cm = 29,7 cm

Προσοχή: Όταν η μονάδα μέτρησης είναι υψωμένη σε κάποια δύναμη, τότε και το υποπολλαπλάσιο ή το πολλαπλάσιο της μονάδας μέτρησης είναι κι αυτό υψωμένο στην ίδια δύναμη. Για παράδειγμα, το εμβαδό του εξώφυλλου ενός βιβλίου είναι 604,75 cm2 και επιθυμούμε να το μετατρέψουμε σε mm2. Τότε εργαζόμαστε ως εξής:

604,75 cm2=604,75 (102)2m2=604,75×104×10321032m2=604,75×104×m21032m2=604,75×1041032mm2=604,75×104106mm2=604,75×104(6)mm2=604,75×102mm2=60475 mm2