Δορυφορική Τηλεπισκόπηση

Χούσος Ε. Ηλίας (2015)

Περιγραφή

Ενότητα ενταγμένη στις σημειώσεις της ύλης που διδάχτηκε στο μάθημα «Διαστημικές Επιστήμες Ροή» του Τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης http://moodle.sse.gr.
Σε αυτή την ενότητα των σημειώσεων για το μάθημα «Διαστημικές Επιστήμες Ροή» του Τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, πραγματοποιείται μία σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επίδρασης της ατμόσφαιρας στη διάδοση και απορρόφηση της ακτινοβολίας και μία σύντομη περιγραφή των αισθητηρίων οργάνων τηλεπισκόπησης και των χαρακτηριστικών τους. Τέλος αναφέρονται οι σπουδαιότεροι δορυφόροι που βρίσκοντα σε λειτουργία για επιστημονικούς σκοπούς, περιγράφεται εν συντομία το αμυντικό πρόγραμμα μετεωρολογικών δορυφόρων των Η.Π.Α. (Defence Meteorological Satellite Program, DMSP) και παρατίθενται λίγες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις Ελληνικές ενέργειες για την εξασφάλιση δορυφορικών υπηρεσιών.