Εργασιακή Εμπειρία

Διδακτικό έργο

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Φυσική Ι» στη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 7/2/2019 έως 31/5/2019.
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Φυσική ΙΙ» στη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 29/10/2018 έως 31/1/2019.
 • Συνδιδασκαλία στα μαθήματα «Ροή Οπλικές Επιστήμες», «Φυσική Προπαιδευόμενων» και «Σύγχρονη Φυσική» του Τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 21/12/2016 έως 30/6/2017.
 • Διδασκαλία των μαθημάτων «Ροή Μετεωρολογίας» και «Μετεωρολογία» και συνδιδασκαλία στα μαθήματα «Ροή Διαστημικές Επιστήμες», «Ροή Οπλικές Επιστήμες», «Γενική Φυσική» και «Σύγχρονη Φυσική» του Τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 14/11/2015 έως 31/7/2016.
 • Διδασκαλία των μαθημάτων «Ροή Μετεωρολογίας» και «Μετεωρολογία» και συνδιδασκαλία στα μαθήματα «Ροή Διαστημικές Επιστήμες», «Γενική Φυσική» και «Ηλεκτρομαγνητισμός» του Τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 29/10/2014 έως 31/8/2015.
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Μετεωρολογία – Κλιματολογία», στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρδίτσας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Ανάθεση Διδακτικού Έργου με Ωριαία Αντιμισθία ως Εργαστηριακός Συνεργάτης από 1/10/2009 έως 2/7/2010.
 • Επικουρικό διδακτικό έργο στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Φυσική της Ατμόσφαιρας» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 1998-99 και 1999-00.
 • Επικουρικό διδακτικό έργο στο μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ Ι» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 1998-99 και 1999-00.
 • Επικουρικό διδακτικό έργο στο μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ ΙΙ» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 1998-99 και 1999-00.
 • Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογίες INTERNET» του τμήματος «Τεχνικός Η/Υ Επικοινωνιών και Δικτύων» στο 1ο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Β Εξάμηνο 2003 – 2004).
 • Διδασκαλία του μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα Ι» του τμήματος «Τεχνικός Τεχνολογίας INTERNET» στο 1ο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Α Εξάμηνο 2003 – 2004).
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία Φυσικής Α΄ και Β΄ τάξης λυκείου στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης 4ΠΡΑΞΕΙΣ (Κορωπί, Ανατολική Αττική), (Σχολικό Έτος 2016 – 2017).
 • Διδασκαλία Φυσικής Α΄ τάξης λυκείου στο 2ο Λύκειο Ιωαννίνων, με Σύμβαση Εργασίας με Ωριαία Αντιμισθία στο Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Σχολικό Έτος 2004 – 2005).
 • Δια Βίου Μάθηση
 • Διδασκαλία του MS Windows XP, MS Office XP, Photoshop, SPSS και γλωσσών προγραμματισμού στη σχολή πληροφορικής Computer Orange από το 2017 έως σήμερα.
 • Διδασκαλία του MS Windows XP, MS Office XP, Photoshop, SPSS και γλωσσών προγραμματισμού στη σχολή πληροφορικής Computer Orange από το 2003 έως το 2014.
 • Διδασκαλία του MS Office και γλωσσών προγραμματισμού στη σχολή πληροφορικής Computer Practica, από το 1998 έως το 2004.
 • Διδασκαλία της θεωρίας παραγωγής και μετάδοσης Η/Μ κυμάτων, χρήσης και λειτουργίας σταθμών ασυρμάτων στα πλαίσια της εκπαίδευσης στρατιωτικού προσωπικού από τον Αύγουστο 2002 έως τον Ιανουάριο 2003.
 • Επίβλεψη Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

 • Πτυχιακή εργασία των Δεκανέων Ευελπίδων IVης Τάξης Κωστόπουλου Γεώργιου και Πρεμέτη Χρήστου με θέμα «Τροποποίηση Καιρού και η Χρήση του σε Στρατιωτικές Επιχειρήσεις» στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
 • Πτυχιακή εργασία του Εύελπι IVης Τάξης Κάκκα Ιωάννη με θέμα «Πλημμυρικά Φαινόμενα στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Έβρου και η Σχέση τους με Χρονικά και Χωρικά Μοτίβα Βροχόπτωσης» στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
 • Πτυχιακή εργασία του Εύελπι IVης Τάξης Χονδρογιάννη Μάριου με θέμα «Η Εξέλιξη των Στρατιωτικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Κρατών Μελών του ΝΑΤΟ, καλές Πρακτικές Λειτουργίας τους στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον» στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
 • Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γεώργιου Χατζηδημητρίου με θέμα «Υπολογισμός παρουσίαση και μελέτη κλιματικών στοιχείων θερμοκρασίας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων για την περίοδο 1970-2000»
  στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά και άλλα Προγράμματα με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου

 • Συμβάσεις ανάθεσης έργου «Υπολογισμός δεικτών επικινδυνότητας πυρκαγιάς» και «Έλεγχος των δεικτών επικινδυνότητας πυρκαγιάς και καθορισμός του καταλληλότερου» στα πλαίσια του έργου «Σύστημα εγκαίρων προειδοποιήσεων Ιονίου – Αδριατικής (i-ALARMS)» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 01/10/2018 έως 31/10/2019.
 • Συμβάσεις ανάθεσης έργου «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων υετού», «Συλλογή και επεξεργασία παλαιών προγνώσεων υετού» και «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πυρκαγιών» στα πλαίσια του έργου «Σύστημα εγκαίρων προειδοποιήσεων Ιονίου – Αδριατικής (i-ALARMS)» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 01/09/2018 έως 30/06/2019.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου «Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου πρόγνωσης WRF από μετρήσεις αισθητήρων» στα πλαίσια του έργου «OFIDIA2: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 01/09/2018 έως 31/03/2020.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου «Ανάλυση Ιστορικού Κινδύνου Πυρκαγιών» στα πλαίσια του έργου «OFIDIA: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 17/03/2015 έως 30/04/2015.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου «Ανάλυση Ιστορικού Κινδύνου Πυρκαγιών» στα πλαίσια του έργου «OFIDIA: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 23/06/2014 έως 28/02/2015.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου «Βαθμονόμηση και Έλεγχος Εγκυρότητας Μοντέλων Κινδύνου Πυρκαγιών» στα πλαίσια του έργου «OFIDIA: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 10/02/2014 έως 12/11/2014.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου «Σχεδιασμός και Παραγωγή Εκπαιδευτικών Εργαλείων» στα πλαίσια του έργου «Παραγωγή Εκπαιδευτικών Εργαλείων για την Εκπαίδευση Μαθητών στην Αντιμετώπιση Σεισμών και άλλων Φυσικών Καταστροφών – ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 01/01/2013 έως 30/04/2014.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου «Δημιουργία Πρωτογενούς Υλικού» στα πλαίσια του έργου «Παραγωγή Εκπαιδευτικών Εργαλείων για την Εκπαίδευση Μαθητών στην Αντιμετώπιση Σεισμών και άλλων Φυσικών Καταστροφών – ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., από 20/11/2012 έως 30/04/2014.
 • Σύμβαση ανάθεσης Έργου για τη «Συλλογή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, σύνταξη του Μετεωρολογικού Εγχειριδίου Ακραίων Καιρικών Φαινομένων για την Ελλάδα και συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής», στα πλαίσια του έργου «Συμβολή στην Έγκαιρη & Έγκυρη Πρόγνωση Ακραίων Καιρικών Φαινομένων στον Ελληνικό Χώρο με τη Χρήση Πολυμεταβλητών Στατιστικών Μεθόδων», χρηματοδοτούμενο από τη Γ.Γ.Ε.Τ. (ΠΕΝΕΔ 2003), από 25/7/2005 έως 25/7/2008.
 • Σύμβαση ανάθεσης επικουρικού έργου στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Π.Σ.Ε., στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Επιστήμες και Πολιτισμός», από 1/10/2000 έως 31/8/2001.